هادی‌های ACSR/AW-TW دارای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل (TW) و مغزی فولادی با روکش آلومینیومی (AW) هستند. این نوع از هادی‌ها به‌صورت همزمان از مزایای رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل که رسانایی الکتریکی بیشتری را فراهم می‌آورند و همچنین مغزی دارای روکش آلومینیوم که مقاومت به خوردگی بهتر و مقاومت الکتریکی کمتری دارد بهره می‌برند.

مشخصات فنی:

ACSR AW-TW
ACSR AW-TW
توضیحات

هادی‌های ACSR/AW-TW دارای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل (TW) و مغزی فولادی با روکش آلومینیومی (AW) هستند. این نوع از هادی‌ها به‌صورت همزمان از مزایای رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل که رسانایی الکتریکی بیشتری را فراهم می‌آورند و همچنین مغزی دارای روکش آلومینیوم که مقاومت به خوردگی بهتر و مقاومت الکتریکی کمتری دارد بهره می‌برند.

در شرایط متداول، رشته‌های آلومینیومی دایره‌ای شکل هستند. با همان میزان آلومینیوم، به جای استفاده از رشته‌های دایره‌ای شکل، می‌توان از رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل استفاده کرد. در این شرایط، ضمن ثابت ماندن نسبت استحکام به وزن هادی، استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل سبب فشرده‌تر شدن و کمتر شدن قطر هادی (10 تا 15 درصد) می‌گردد. با کمتر شدن قطر هادی، نیروی ناشی از باد و وزن یخ بر ‌روی آن کاهش یافته و این عوامل سبب کاهش وزن برج، کمتر شدن شکم هادی، افزایش فاصله‌ی بین برج‌ها (Span) و صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای خط می‌گردد.
در شرایطی که قطر هادی ACSR معمولی با ACSR/TW یکسان باشد، به دلیل فشرده بودن رشته‌های ذوزنقه‌ای، سطح مقطع آلومینیوم تقریباً 20 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین، مقاومت الکتریکی و تلفات خط به همین میزان کاهش خواهد یافت. افزایش ۲۰ درصدی سطح مقطع آلومینیوم با ثابت نگه داشتن تلفات خط، سبب افزایش 10 درصدی جریان مجاز عبوری از هادی می‌گردد. در این شرایط، نسبت استحکام به وزن هادی کاهش و شکم هادی افزایش می‌یابد.
در سیم‌های ACSR/TW می‌توان به جای مغزی گالوانیزه یا مغزی گالفان، از مغزی فولادی با روکش آلومینیوم (کلد) استفاده کرد که بدین ‌ترتیب طول عمر سیم افزایش و مقاومت الکتریکی آن کاهش خواهد یافت.