هادی‌های آلومینیومی با مغزی فولادی ACSR، از یک یا چند لایه مفتول آلومینیومی 1350-H19 که به یک یا چند رشته مغزی فولادی (گالوانیزه و یا کلد شده) بافته شده است، تشکیل می‌گردد. در حال حاضر این هادی بیشتر خطوط شبکه توزیع، فوق توزیع و انتقال در کشور را  تشکیل می دهد. استفاده از مغزی فولادی سبب بهبود نسبت کشش به وزن هادی می شود. با افزایش نسبت کشش به وزن، فاصله بین دکل های نگهدارنده هادی افزایش یافته و در هزینه نهایی اجرای خط صرفه جویی می گردد.

هادی ACSR/GA

ACSR.GA Conductor
ACSR.GA Conductor

هادی‌های آلومینیومی تقویت شده با مغزی فولادی گالوانیزه ACSR/GA (Aluminium Conductor Steel Reinforced) قدیمی‌ترین و رایج‌ترین نوع هادی‌های مورد استفاده در خطوط انتقال برق هستند. این هادی‌ها از چند لایه رشته‌‌ی آلومینیومی از نوع سخت‌کاری شده تشکیل شده‌اند به دور یک یا چند رشته مفتول فولادی گالوانیزه تابیده شده‌اند.

هادی ACSR/MA

ACSR MA
ACSR MA

هادی‌های ACSR/MA شامل رشته‌های آلومینیومی با سطح مقطع گرد هستند که به دور یک مغزی متشکل از رشته‌های فولادی با پوشش گالفان که شامل روی - 5% آلومینیوم - مش‌متال است تابیده شده‌اند. استفاده از پوشش گالفان باعث می‌شود که مقاومت به خوردگی هادی افزایش یابد و طول عمر آن نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

هادی ACSR/AW

ACSR AW
ACSR AW

هادی‌های ACSR/AW نوع ارتقا یافته‌ی هادی‌های ACSR هستند که در آن‌ها به جای استفاده از مغزی گالوانیزه از مغزی فولادی با روکش آلومینیوم استفاده شده است. استفاده از رشته‌های فولادی با روکش آلومینیوم به جای پوشش گالوانیزه باعث کاهش قابل توجه 5 درصدی در مقاومت الکتریکی هادی و تلفات آن در شرایط بارگذاری برابر با هادی می‌شود.

هادی ACSR/TW

ACSR TW
ACSR TW

در شرایط متداول، رشته‌های آلومینیومی دایره‌ای شکل هستند. با همان میزان آلومینیوم، به جای استفاده از رشته‌های دایره‌ای شکل، می‌توان از رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل استفاده کرد. در این شرایط، ضمن ثابت ماندن نسبت استحکام به وزن هادی، استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل سبب فشرده‌تر شدن و کمتر شدن قطر هادی می‌گردد.

هادی ACSR/AW-TW

ACSR AWTW
ACSR AWTW

هادی‌های ACSR/AW-TW دارای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل (TW) و مغزی فولادی با روکش آلومینیومی (AW) هستند. این نوع از هادی‌ها به‌صورت همزمان از مزایای رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل که رسانایی الکتریکی بیشتری را فراهم می‌آورند و همچنین مغزی دارای روکش آلومینیوم که مقاومت به خوردگی بهتر و مقاومت الکتریکی کمتری دارد بهره می‌برند.