هادی‌های ACSS/GA ساده‌ترین نوع هادی‌های پرظرفیت ACSS هستند. این هادی‌ها شامل رشته‌های آلومینیومی آنیل شده هستند که به دور مغزی فولادی گالوانیزه با استحکام بالا تابیده شده‌اند. استفاده از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده باعث کاهش مقاومت الکتریکی این هادی‌ها در مقایسه با هادی‌های ACSR می‌شود. همچنین این هادی‌ها دارای دمای کارکرد بالاتر و شکم کمتری هستند.

مشخصات فنی:

ACSS.GA
ACSS.GA
توضیحات

هادی‌های ACSS/GA ساده‌ترین نوع هادی‌های پرظرفیت ACSS هستند. این هادی‌ها شامل رشته‌های آلومینیومی آنیل شده هستند که به دور مغزی فولادی گالوانیزه با استحکام بالا تابیده شده‌اند. استفاده از رشته‌های آلومینیومی آنیل شده باعث کاهش مقاومت الکتریکی این هادی‌ها در مقایسه با هادی‌های ACSR می‌شود. همچنین این هادی‌ها دارای دمای کارکرد بالاتر و شکم کمتری هستند.

هـادی ACSS/GA، جـزء هادی هـای پرظرفیـت می باشـد. مهمتریـن تفـاوت در فرآینـد تولیـد هـادی ACSS نسـبت بـه هـادی ACSR اسـتفاده از آلومینیـوم آنیـل شـده بجـای آلومینیـوم 1350-H19 می باشـد. آلومینیوم آنیل شـده هدایـت الکتریکی بالاتـر و مقاومت الکتریکـی کمتـری دارد. مهمتریـن برتـری آلومینیـوم آنیـل شـده نسـبت بـه آلومینیـوم 1350-H19 تحمـل حرارتی بالاتـر(200 درجه سـانتی ‎گراد) آن اسـت. اسـتحکام آلومینیـوم آنیـل شـده از آلومینیوم 1350-H19 کمتر اسـت و برای بهبود اسـتحکام کششـی هادی ACSS از مغـزی فـولادی بـا اسـتحکام بـالا اسـتفاده می گـردد. مغـزی فـولادی می تواند به صـورت گالوانیـزه و یا کلد باشـد. همچنیـن بـا اسـتفاده از مغـزی کلـد مقاومـت الکتریکی سـیم ACSS کاهـش می یابد، در هادی ACSS/GA، از مغزی فولادی گالوانیزه استفاده شده است.