هادی ACSS/MA، از هادی‌های پرظرفیت آلومینیومی با مغزی فولادی دارای پوشش گالفان است. مهمترین تفاوت در فرایند تولید هادی ACSS نسبت به هادی ACSR استفاده از آلومینیوم آنیل شده بجای آلومینیوم 1350-H19 است. همچنین در هادی‌های ACSS/MA از مغزی فولادی دارای پوشش گالفان استفاده می‌شود که مقاومت به خوردگی و حداکثر دمای مجاز عملیاتی را افزایش می‌دهد.

مشخصات فنی:

ACSS.MA
ACSS.MA
توضیحات

هادی ACSS/MA، از هادی‌های پرظرفیت آلومینیومی با مغزی فولادی دارای پوشش گالفان است. مهمترین تفاوت در فرایند تولید هادی ACSS نسبت به هادی ACSR استفاده از آلومینیوم آنیل شده بجای آلومینیوم 1350-H19 است. همچنین در هادی‌های ACSS/MA از مغزی فولادی دارای پوشش گالفان استفاده می‌شود که مقاومت به خوردگی و حداکثر دمای مجاز عملیاتی را افزایش می‌دهد.

مهمترین تفاوت در فرآیند تولید هادی‌های ACSS نسبت بـه هادی ACSR استفاده از آلومینیوم آنیل شده بجای آلومینیوم 1350-H19 است. آلومینیوم آنیل شـده هدایت الکتریکی بالاتر و مقاومت الکتریکی کمتری دارد. مهمترین برتری آلومینیوم آنیل شـده نسبت به آلومینیوم 1350-H19 تحمل حرارتی بالاتر (200 درجه سانتی ‎گراد) آن است. اسـتحکام آلومینیوم آنیل شده از آلومینیوم 1350-H19 کمتر است و برای بهبود استحکام کششی هادی ACSS از مغـزی فـولادی بـا اسـتحکام بـالا استفاده می‌گردد. در  هادی‌های ACSS/MA به جای استفاده از مغزی فولادی با پوشش گالوانیزه، از مغزی فولادی با پوشش گالفان استفاده شده است. گالفان یک آلیاژ روی با ترکیب روی - 5% آلومینیوم - مش‌متال است که از خواص ضدخوردگی آلومینیوم و روی به‌صورت همزمان بهره می‌برد. گالفان دارای خواص ضدخوردگی بیشتری نسبت به گالوانیزه است که تحمل حرارتی بیشتری نیز نسبت به آن دارد.