در هادی‌های ACSS/TW رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای شکل به دور مغزی فولادی با پوشش گالوانیزه و یا گالفان تابیده شده‌اند. این هادی‌ها دارای هندسه‌ی فشرده‌تر نسبت به هادی مشابه با سیم‌های گرد هستند. استفاده از سیم‌های ذوزنقه‌ای شکل همچنین باعث می‌شود مقدار آلومینیوم بیشتری استفاده شود که موجب می‌شود رسانایی الکتریکی این هادی‌ها افزایش یابد.

مشخصات فنی:

ACSS TW
ACSS TW
توضیحات

در هادی‌های ACSS/TW رشته‌های آلومینیومی آنیل شده‌ی ذوزنقه‌ای شکل به دور مغزی فولادی با پوشش گالوانیزه و یا گالفان تابیده شده‌اند. این هادی‌ها دارای هندسه‌ی فشرده‌تر نسبت به هادی مشابه با سیم‌های گرد هستند. استفاده از سیم‌های ذوزنقه‌ای شکل همچنین باعث می‌شود مقدار آلومینیوم بیشتری استفاده شود که موجب می‌شود رسانایی الکتریکی این هادی‌ها افزایش یابد.

رشته‌های آلومینیومی مورد استفاده در هادی‌های ACSS دایره‌ای شکل هستند. با این حال، استفاده از ر‌شته‌های ذوزنقه‌ای نسبت به رشته‌های دایره‌ای شکل دارای دو مزیت عمده است:

1- در شرایط با قطر یکسان:
سطح مقطع هادی دارای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل نسبت به هادی دارای رشته‌های آلومینیومی دایره‌ای شکل بیشتر بوده و این امر منجر به افزایش ظرفیت جریان عبوری و یا کاهش تلفات انرژی می‌گردد. همچنین استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل منجر به کاهش 15 تا 20 درصدی مقاومت الکتریکی می‌شود.

2- در شرایط سطح مقطع یکسان:
به دلیل فشرده بودن رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل، قطر هادی دارای رشته‌های ذوزنقه‌ای کمتر از قطر هادی با رشته‌های دایره‌ای شکل است که باعث کاهش 10 تا 15 درصدی قطر نهایی هادی ACSS/TW خواهد شد. این مزیت باعث می‌شود عواملی از جمله اثر نیروی وزن یخ و نیروهای ایرودینامیکی که منجر به افزایش شکم و تنش می‌شوند، کاهش یابد. در نهایت، وزن برج کاهش یافته و امکان افزایش فاصله‌ی‌ بین برج‌ها (Span) در کنار صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای خط میسر می‌گردد.
از دیگر مزایای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل، فشرده بودن و فضای خالی بسیار کم بین رشته‌های آلومینیومی است که منجر به کاهش نفوذ آلودگی و افزایش طول عمر هادی می‌گردد.