در سيم هاي ACSS از مفتول آلومينيوم آنيل شده با سطح مقطع ذوزنقه اي (TW) نيز مي توان استفاده كرد. استفاده از سطح مقطع ذوزنقه اي مي تواند در همان وزن مشابه با سطح مقطع دايره اي، قطر نهايي سيم را كاهش دهد و سبب كاهش وزن باد و يخ بر روي هادي گردد. استفاده از این مفتول منجر به تولید هادی آلومینیومی پرظرفیت با مغزی فولادی ACSS/TW می شود.

هادی آلومینیومی پر ظرفیت با مغزی فولادی (ACSS/TW)، از مفتول آلومینیومی آنیل شده با سطح مقطع ذوزنقه ای (TW) استفاده می کند. در صورتی که قطر هادی ACSS با سطح مقطع دایره ای و ذوزنقه ای یکسان باشد، بدلیل فشردگی بیشتر در حالت ذوزنقه ای، از آلومینیوم بیشتری استفاده خواهد شد و هدایت پذیری، ظرفیت نهایی سیم و وزن آن افزایش خواهد داشت.

مشخصات فنی:

AAC TW
AAC TW
توضیحات

رشته‌های آلومینیومی مورد استفاده در هادی‌های AAC دایره‌ای شکل می‌باشند. با این حال استفاده از ر‌شته‌های ذوزنقه‌ای نسبت به رشته‌های دایره‌ای شکل دارای دو مزیت عمده می‌باشد:

1- در شرایط با قطر یکسان:

سطح مقطع هادی دارای رشته‌های آلومینیومی ذوزنقه‌ای شکل نسبت به هادی دارای رشته‌های آلومینیومی دایره‌ای شکل بیشتر بوده و این امر منجر به افزایش ظرفیت جریان عبوری و یا کاهش تلفات انرژی می‌گردد؛ همچنین استفاده از رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل منجر به کاهش 15 تا 20 درصدی مقاومت الکتریکی می‌شود.

2- در شرایط سطح مقطع یکسان: 

به دلیل فشرده بودن رشته‌های ذوزنقه‌ای شکل، قطر هادی با رشته‌های ذوزنقه‌ای کمتر از هادی با رشته‌های دایره‌ای شکل می‌باشد که باعث کاهش 10 تا 15 درصدی قطر نهایی هادی AAC/TW خواهد شد، در این حالت اثر نیروی وزن یخ و نیروهای ایرودینامیکی بر روی هادی که منجر به افزایش شکم و تنش می‌شود را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش شکم هادی، کاهش وزن دکل و یا امکان افزایش فاصله‌ بین دکل‌ها (اسپن) در کنار صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرای خط می‌گردد.